Бланки

Име Файл
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 21 ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), за осбовождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ /Искане/ за определяне размера на таксите за сметосъбиране и депониране на битови отпадъци според количеството, по реда на чл.19 от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху НАСЛЕДСТВАТА изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при възмездно придобиване на имущества изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61x от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметровите превози на пътници изтегли
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК за данъчна оценка на недвижим имот изтегли
ЗАЯВЛЕНИЕ за корекция по партида - за имот или МПС изтегли
ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на ТЕЛК изтегли
ИСКАНЕ за издаване на документ - удостоверения, служебни бележки изтегли
ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК изтегли